فرهنگی اجتماعی

پدیدار شناسی گسست نسلی در جامعه ایرانی -2

نظام آموزشی و گسست نسل ها

نظام آموزشی، یک نظام بسیار گسترده و عمیق است و بزرگترین اثر گذاری و نقش را در عرصه تمدن سازی و هویت سازی جامعه بر عهده دارد. نظام آموزشی، پشتوانه فکری و معرفتی هر نظام سیاسی محسوب می شود.. کارِ ویژه نظام آموزشی، این است که افراد جامعه را آماده ایفای نقش های خود می کند. یعنی ساخته شدن افراد با توانایی های مناسب برای ایفای نقش در ادارۀ جامعه از طریق نظام آموزشی به ثمر می رسد.

۱۷ آذر ۱۳۹۵ ۱۰:۳۳

نظام آموزشی، یک نظام  بسیار گسترده و عمیق است و بزرگترین  اثر گذاری و نقش را در عرصه تمدن سازی و هویت سازی جامعه بر عهده دارد. نظام آموزشی، پشتوانه فکری و معرفتی هر نظام سیاسی محسوب می شود.. کارِ ویژه نظام آموزشی، این است که افراد جامعه را آماده ایفای نقش های خود می کند. یعنی ساخته شدن افراد با توانایی های مناسب برای ایفای نقش در ادارۀ جامعه از طریق نظام آموزشی به ثمر می رسد. به عبارت دیگر، نظام آموزشی، منعکس کننده خواسته های رسمی و غیر رسمی جامعه به شمار می رود. نظام آموزشی در سه سطح قابل تعریف است: معرفتی، تخصصی، عمومی.

سطح معرفتی، تولید کننده بنیان های فکری و اندیشه ای است که در راس هرم هرنظام سیاسی قرار دارد و بنیان های فکری و اندیشه ای را تولید و به سطح تخصصی منتقل می کند.

سطح تخصصی با تعریف دقیق و عملیاتی کردن نقش ها ، بنیان های فکری و اندیشه ای را نهادینه می کند و سطح عمومی با ارتباط تنگاتنگ و مستمری که با سطح تخصصی دارد ارزش ها و هنجارهای فکری و اندیشه ای را لمس و دریافت می کند.

عمل ناهنجار در نسل جوان بر دو اصل متکی است:

  1. جوان دوست دارد هیجان و خطر را تجربه کند. باید این هیجان و خطر در نظام آموزشی ارضاء شود اما چون ارضاء نمی شود به سطح فرهنگ عمومی منتقل می شود و به صورت یکی از عوامل گسست نسلی ظهور پیدا می کند..
  2. جوان باید لذت پیروز شدن را تجربه کند. حتی در مباحث نظری! تا بتواند بسیاری از بسترهای انحراف و عقده های سرکوب شدۀ قدیمی در وجود خود را از بین ببرد و الا این ناکامی  را در عرصه گسست نسلی بروز می دهد.

سطح تخصصی، پشتوانۀ اصلی گرایش ها و رفتارهای ارزش محور هرنظام سیاسی به شمار می رود که از دو جهت داری اهمیت است:

  • علامت و نماد تفکر واندیشه و بالاترین جلوه سطح معرفتی هر جامعه است.
  • نوع نگرش حکومت در این سطح مشاهده می شود.

سطح عمومی انتخابی عقلانی دارد و نیازی به فشار بیرونی ندارد و چون در ارتباط مستمر با سطح تخصصی است، فرهنگ و هنجار خود را از آن دریافت می کند. اصطلاح معروفی است که در عرصعه هنجارها و فرهنگ، مردم به خواص جامعه که همان سطح تخصصی است نگاه می کنند. اگر آن ها ضمن انجام واجبات، مستحبات را هم رعایت کنند. عوام یعنی سطح عمومی به واجبات عمل خواهند کرد و اگر سطح تخصصی به واجبات اکتفا کند. سطح عمومی محرمات را هم انجام می دهند. و زمانی که سطح تخصصی به عرصه محرمات ورود پیدا کند به صورت طبیعی باید انتظار ساختار شکنی از سطح عمومی را داشته باشیم.

برای بهبود وضعیت نظام آموزشی وجلوگیری از گسست نسلی راهکارهای زیر پیش بینی می شود :

  • فعال کردن کرسی های آزاد اندیشی برای تبیین عدم تعرض دین و علم. چرا که غرب قرن ها تلاش فکری و علمی برای تضاد دین و علم داشته و تقریبا هم موفق بوده است.
  • درگیر نمودن واقعی و عملی نظام آموزشی با نگاه معرفتی فرهنگ اسلامی – ایرانی
  • انجام پژوهش های میدانی مستمر، نظر سنجی، فرهنگ سنجی و اثرسنجی در نظام آموزشی و علمی برای ریشه یابی پدیده های هنجار شکن و شناسایی آثار و نتایج عملی اقدام های نظام آموزشی.
  • تعیین هر ساله مهم ترین اثر فرهنگی، رویداد فرهنگی و شخصیت یا شخصیت های فرهنگی و تکریم متناسب آنها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.