سیاسی و روابط بین الملل

وحدت مؤلفه اصلی قدرت، رمز پایداری و ماندگاری نظام- قسمت اول

وحدت ملی ،انسجام اجتماعی مؤلفه اصلی قدرت در جمهوری اسلامی و رمز پایداری و ماندگاری آن موضوع این یادداشت است که در دو قسمت ارائه می شود.

۲۹ فروردین ۱۳۹۷ ۱۲:۵۴

در نظم اجتماعی مورد توافق و رضایت همگان و بطور کلی در جامعه اسلامی یک سلسله ارزش های اجتماعی و اسلامی وجود دارد که افراد جامعه مخالف آن نیستند و هدف آن حفظ جامعه به عنوان یک کل در برابر انحراف و وناهنجاریهای اجتماعی است.دراین جامعه اگر یک فرد از نظم اجتماعی منحرف شد با توجه به ارزش ها و منافع مشترک انسان ها، دیگران وی را به پیروی ازهنجارها هدایت خواهند کرد و به بیان دیگر این رفتار واحساس مسؤلیت (امر به معروف و نهی از منکر ) فرایندی است که به نظارت همگانی منتهی خواهد شدو ضمانت اجرای نظم اجتماعی پایدار است.

تهاجم فرهنگی غرب برای استحاله جمهوری اسلامی ایران از یک سو و غفلت کارگزاران حکومتی و مسئولین امور فرهنگی موجب گردیده که در سال های اخیر در سایه نظریه هایی همچون تساهل و تسامح، تکثر و توسعه سیاسی ،اقتصادی و … جهان بینی ارزشی زیر سوال قرار داد شود و ارزش ها و منافع مشترک و وحدت گرا کمرنگ و جامعه ای کثرت گرا متشکل از  تشکل ها، نهادهای مدنی، رسانه های مکتوب ومجازی، احزاب و گروه های نفوذ و رقیب جایگزین آن شده و در همه حوزه ها تعاریف جدید و متفاوت و بعضاً تحریف شده از دین، فرهنگ، ارزش ها، اجتماع، حکومت و … ارائه ‌شود به گونه ای که رهیافت های متفاوت و متعارضی از سیاست، دیانت، فرهنگ و ارزش ها را می توان ادراک کرد.

در این شرایط ودرچنین فضایی ، گروه های نفوذ و گروه های فشار که در قدرت سیاسی مشارکت دارند، بدون توجه به قاعده کنشگری کسب قدرت ، با یکدیگر در رقابت هستند و دولت ها نیز بی طرف و جدای از گروه های نفوذ و این رقابت ها نیستند. مرزبندی هایی که در دو دهه اخیر فضای جامعه را تحت تاثیر قرار داد موجب گردید که بین گروه های سیاسی و نخبگان جامعه  برای کسب قدرت، رقابت حذفی ایجاد شود و وحدت بین مردم و مسئولین و وحدت بین مردم و حاکمیت مورد تهدید قرار گیرد. وهمواره قدرت سیاسی دائماً در حالت چالش با این مرزبندی ها بوده است و هربارکه کنشگران قدرت سیاسی در جهت تسلط جویی، رقیب زدایی و اقتدار گرایی گام برداشته، یک ساخت اپوزیسیونی درون حاکمیت را شاهد بوده ایم که دشمن را به دشمنی و توهم براندازی امیدوار کرده است.

انسجام اجتماعی واتحادهمه مردم مؤلفه اصلی قدرت    ج.ا.ایران است که کشوررا  در ۴ دهه پر فراز و فرود،دربرابرتهدیدات وآسیب ها حفظ کرده است وامروز جمهوری اسلامی بیش ازهرزمان به اتحاد وهمدلی وکار وتلاش نیازمند است.وتفرقه واختلافات در آستانه دهه پنجم، انقلاب ودرشرایط نامتعادل ونامناسب اقتصادی ناشی ازتحریم ها، دولت و اتحاد وانسجام اجتماعی را به چالش کشانده و منافع ملی و امنیت ملی و آزادی اجتماعی را در معرض تهدید قرار داده است.

امام راحل در وصیت نامه سیاسی خویش رمز بقاء انقلاب و ماندگاری ج.ا.ایران را همان رمز پیروزی عنوان کرده و آن انگیزه الهی، اراده و اتحاد آحاد مردم و مسئولان حول محور رهبری نظام، ایمان و عمل به اسلام بوده است که ملت ایران با عمل به آن تاکنون طوفان توطئه‌ها و سونامی فتنه‌ها را پشت سر گذاشته است ودرمقابل وحدت و انسجام و انگیزه وهدف الهی (حکومت اسلامی )، ، تفرقه واختلاف وفراموشی هدف قراردارد.۱

وفاق اجتماعی، اتحاد و همبستگی در صورتی پایدار و تقویت خواهد شد که در جامعه، نخبگان و خبرگان و مسئولان کشور ، فرهنگ سیاسی همگون، اراده سیاسی واحد و اتفاق نظر در اندیشه و عمل برای خدمت به کشور و حل مسائل و رفع مشکلات کشور شکل گیرد. در جمهوری اسلامی مادامی که سه رکن دولت، ملت و اسلام با یکدیگر پیوند نخورند، جامعه شهد خوش وحدت ولذت پیشرفت را نخواهد چشید. در چنین شرایطی نه دولت کارایی خواهد داشت و نه جامعه نظم پذیر خواهد شد و نه مشکلات و مسائل کشور رفع می شود و نه توسعه وپیشرفت حاصل می گردد. بلکه با جامعه متزلزل، آسیب پذیر، متفرق و چندپاره وشکننده روبرو خواهیم شد.

تجربه و تاریخ می آموزد که جامعه متکثر ایران حول محور دین اسلام، قانون، رهبری و اجتماع واتحادمردم و نخبگان خوددر سراسر کشور به اهداف و آرمان هایش خواهد رسید و قادر خواهدبود در برابر همه دنیای آنهایی که در برابر دین و ارزش های دینی و ملی اش بایستد، ایستادگی نمایدو از استقلال و تمامیت ارضی و اسلام دفاع کند و این ره‌آورد وثمره اتحاد و همبستگی ملت ایران است. هرگاه چنین بود کشور آسیب‌ناپذیر و با اقتدار در مسیر رشد و تعالی قرار می گیرد.

بی جهت نیست که دشمنان جمهوری اسلامی ایران این مولفه مهم قدرت و رکن حیاتی نظام را نشانه گرفته اند و از تمام ابزار و ظرفیت های اقتصادی، حقوقی، سیاسی و بین المللی (تحریم ۴۰ ساله، توانمندسازی عوامل همسوی داخلی، کمک و ساماندهی ضدانقلاب خارج نشین و …) برای فشار بر مردم و حکومت و دور کردن جامعه از ارزش های مشترک، هنجارهای اساسی و آرمان های مشترک که شاخص های مهم اتحاد و انسجام کشور است استفاده می کنند.

ادامه دارد…..

در قسمت دوم این یادداشت رئوس آثار و پیامدهای اختلافات داخلی را بیان کرده و سپس آثار و پیامدهای اتحاد و انسجام ملی بیان را خواهیم کرد و علت ها و بسترهای آسیب پذیری اتحاد و انسجام ملی در ابعاد داخلی و بیرونی بر شمرده و در جمع بندی و نتیجه گیری خواهیم گفت که بطور کلی عوامل پایداری و ماندگاری حکومت هاکدام است و از چه ناحیه هایی آسیب می بیند ودر انتها راه کارهای پیشنهادی برای مقابله با این وضعیت ارائه خواهدشد.

انشاالله

علی مرتضوی

۱-وصیت نامه حضرت امام خمینی(ره) :بی تردیدرمزبقای انقلاب اسلامی،همان رمز پیروزی است ورمز پیروزی راملت می داند ونسل های آینده درتاریخ خواهند خواند  که دورکن اصلی آن: انگیزه الهی و مقصد عالی حکومت اسلامی؛ و اجتماع ملت در سراسرکشور با وحدت کلمه برای همان انگیزه و مقصد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.