مرتب سازی:

جدیدترین ها

بیشترین بازدید

منطقه جغرافیایی

گونه های نوشتاری

نویسنده

کلید واژه

میزان موفقیت گفتمان دانشجویی در به ثمر رسیدن اهداف انقلاب و چشم انداز ها- ۲

میزان موفقیت گفتمان دانشجویی در به ثمر رسیدن اهداف انقلاب و چشم انداز ها- ۲

مقطع ۱۶ آذر بهانه ایی شده است تا نشستی با موضوع دانشگاه و دانشجویان در سایت راهبرد ملی برگزار گردد و از مدعوین سئوالاتی در خصوص گفتمان دانشگاه و دانشجو در گذشته و حال پرسیده شود. گفتگو و مطالب ارائه شده توسط مدعوین در این نشست طی دو قسمت ارائه می گردد.
در قسمت دوم دکتر امیر حسین طاهری عضوهیات علمی دانشگاه خوارزمی به پرسش های این نشست پاسخ می دهند.

میزان موفقیت گفتمان دانشجویی در به ثمر رسیدن اهداف انقلاب و چشم انداز ها- ۱

میزان موفقیت گفتمان دانشجویی در به ثمر رسیدن اهداف انقلاب و چشم انداز ها- ۱

مقطع ۱۶ آذر بهانه ایی شده است تا نشستی با موضوع دانشگاه و دانشجویان در سایت راهبرد ملی برگزار گردد و از مدعوین سئوالاتی در خصوص گفتمان دانشگاه و دانشجو در گذشته و حال پرسیده شود. گفتگو و مطالب ارائه شده توسط مدعوین در این نشست طی دو قسمت ارائه می گردد.
قسمت اول دکتر علی احمد یحیوی استاد حقوق بین الملل ضمن ارائه مطالب خود به پرسش های این نشست پاسخ می دهند.

کودتای ۲۸ مرداد بازخوانی آن در چشم‌انداز کنونی        بخش پایانی

کودتای ۲۸ مرداد بازخوانی آن در چشم‌انداز کنونی بخش پایانی

بخش پایانی نشست با موضوع کودتای ۲۸ مرداد و بازخوانی آن و چشم انداز کنونی به بیان فرازهایی از تاریخ ملی شدن صنعت نفت و وقایع ان مقطع و سپس شیوه ها و رویه های مشابه که در زمان فعلی از سوی آمریکا در برنامه مقابله با جمهوری صورت می گیرد اختصاص دارد.

کودتای ۲۸ مرداد بازخوانی آن در چشم‌انداز کنونی      بخش سوم

کودتای ۲۸ مرداد بازخوانی آن در چشم‌انداز کنونی بخش سوم

دیپلماسی ، اقدام نظامی و اقدامات پنهان سه روش دولت های سلطه گر برای اقدامات مداخله گرانه در امور سایر کشورها است .امریکا وانگلیس با این سه رویه دولت دکتر مصدق را سرنگون کردند. امروزه نیز قدرت ها از جمله امریکا با همین رویه ها درصدد براندازی جمهوری اسلامی شده اند. چگونگی این رویه در بخش سوم نشست سایت راهبرد ملی ارائه می گردد.

بازخوانی نهضت ۱۵ خرداد و سیاست های راهبردی جمهوری اسلامی ایران

بازخوانی نهضت ۱۵ خرداد و سیاست های راهبردی جمهوری اسلامی ایران

تمامی رخدادهای تاریخی دارای آزموده ها و آموزه هایی منحصر به خود هستند که بایستی آن را در ظرف زمانی و مکانی آن رخداد شناسایی و مورد واکاوی قرار داد. رخداد ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ به عنوان سرفصل و مبدا انقلاب اسلامی ایران دارای آزموده ها و آموزه های ویژ ه ایی است که این مهم در نشست کارشناسانه سایت راهبرد ملی در سه محور الگو پذیری از ۱۵ خرداد ، نتایج و اهداف ۱۵ خرداد و همچنین عوامل مشابه تاثیر گذار در بوجود آمدن ۱۵ خرداد در شرایط کنونی ، و ارتباط آن با جمهوری اسلامی در دهه ۹۰ بحث و نتیجه گیری شده است .

رابطه ۱۵ خرداد ۴۲ با شرایط امروز و سیاست های راهبردی جمهوری اسلامی ایران

رابطه ۱۵ خرداد ۴۲ با شرایط امروز و سیاست های راهبردی جمهوری اسلامی ایران

قیام ۱۵ خرداد ۴۲ و ابعاد و و یژگی های خاص آن به عنوان مبدا انقلاب اسلامی ایران در شرایط امروز و سیاست های راهبردی چه نقش و کاربردی می تواند داشته باشد ؟ این موضع در نشستی در سایت راهبرد ملی مورد بررسی قرار گرفت.

مطالب بیشتر