مرتب سازی:

جدیدترین ها

بیشترین بازدید

منطقه جغرافیایی

گونه های نوشتاری

نویسنده

کلید واژه

نظام تصمیم گیری در گلوگاه های اقتصادی کشور: چالش ها، راهکارها- ۲

نظام تصمیم گیری در گلوگاه های اقتصادی کشور: چالش ها، راهکارها- ۲

دکتر امیر حسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در قسمت اول این مقاله به موانع موجود فراروی نظام تصمیم سازی اقتصادی کشور در زمینه نگرش ها، روش ها، ساختارها و رفتارها پرداخته بود و حال در قسمت دوم به راه حل هایی پیشنهادی در قالب الزامات نظام تصمیم گیری اقتصادی می پردازد.

نظام تصمیم گیری در گلوگاه های اقتصادی کشور: چالش ها، راهکارها- ۱

نظام تصمیم گیری در گلوگاه های اقتصادی کشور: چالش ها، راهکارها- ۱

دکتر امیر حسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در مقاله ای طی دو قسمت به موانع موجود فراروی نظام تصمیم سازی اقتصادی کشور در زمینه نگرش ها، روش ها، ساختارها و رفتارها پرداخته و راه حل هایی پیشنهادی در قالب الزامات نظام تصمیم گیری اقتصادی ارائه می دهد.

اراده، استراتژی،فرماندهی کارآمد: ضرورت های حل بحران صندوق‌های بازنشستگی – قسمت دوم

اراده، استراتژی،فرماندهی کارآمد: ضرورت های حل بحران صندوق‌های بازنشستگی – قسمت دوم

در قسمت اول این یادداشت به چالش ها و مشکلات پیش روی صندوق های بازنشستگی پرداخته شد در این قسمت و در ادامه راه حل های پیشنهادی برای پیشگیری از مواجهه شدن صندوق ها با وضعیت بحرانی توسط دکتر امیر حسین طاهری عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی ارائه می گردد.

اراده، استراتژی،فرماندهی کارآمد: ضرورت های حل بحران صندوق‌های بازنشستگی- قسمت اول

اراده، استراتژی،فرماندهی کارآمد: ضرورت های حل بحران صندوق‌های بازنشستگی- قسمت اول

چالش ها و مشکلات صندوق های بازنشستگی و همچنین راه حل های تامین منابع مالی این صندوق ها موضوع دو یادداشت است که توسط دکتر امیر حسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی تهیه شده است . در قسمت اول به چالش ها و مشکلات مدیریتی در نحوه اداره سیستم صندوق های بازنشستگی پرداخته می شود.

فساد اقتصادی، آثار و راه کار مبارزه با آن

فساد اقتصادی، آثار و راه کار مبارزه با آن

پدیده فساد اقتصادی (جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا، جعل، تقلّب و تخلفات مالی و..) عارضه ای است که قدمتی به تاریخ دولت ها داشته و کم و بیش در کلیه جوامع و با درجه های گوناگونی وجود دارد و هزینه های تحمیلی چنین جرایمی بر جامعه و دولت، باعث شده تا همگان بر مقابله با پدیده فساد اقتصادی تأکید ورزند.. این پدیده، پیامدها و ابعاد مختلفی دارد که در عرصه‌های سیاست، فرهنگ، اقتصاد و نظام اداری و… بروز و ظهور خواهد داشت و به نوعی هر یک از حوزه‌های مذکور را دچار اختلال و بی‌نظمی می‌کند. باید گفته شود که این پدیده پیچیده و چند بُعدی دارای علل و آثار چند گانه است و در اوضاع مختلف، گاهی به صورت معضل ساختاری درسیاست یا اقتصاد و گاهی به صورت مسأله ای فرهنگی و اخلاق فردی نمود می یابد و در هر صورت می تواند کشور را با خطر هایی مواجه سازد… در این یادداشت، زمینه های بروز فساد اقتصادی و راه های مقابله با آن مورد بررسی قرار می گیرد…

مطالب بیشتر