">

سیاسی و روابط بین الملل

جنگ درسایه

جنگ در سایه، آتش زیر خاکستر

این نوع دیپلماسی، پشت درهای بسته صورت گرفته و عمدتا راهی برای فرار دولت ها از پذیرش مسئولیت است.

31 اکتبر 2020 10:46

جنگ در سایه، آتش زیر خاکستر

عکس تزئینی است

شروع جنگ های اول و دوم جهانی به نوعی متاثر از اقدامات پنهان بوده است.

این نوع دیپلماسی، پشت درهای بسته صورت گرفته و عمدتا راهی برای فرار دولت ها از پذیرش مسئولیت است.

در بحران کرونا شاهد هستیم، برخی دولت ها از قبول مسئولیت انتشار این ویروس سرباز می زنند،

اکنون نیز علل انفجارات متعدد در تاسیسات حیاتی دو جبهه مقاومت و استکبار را با عوامل همچون اهمال، سهل انگاری و خطای انسانی متولیان و مقامات محلی همراه می شود.

این اتفاقات اگر ناشی از اقدامات پنهانی دولت ها باشد، بیانگر وجود آتش زیر خاکستر بوده و ارتباط مستقیمی با تاب اوری دولت- ملت ها نسبت به دیگران خواهد داشت و ادامه این روند اوضاع غیر قابل پیش بینی و خطرناکی را برای آینده جهان رغم خواهد زد.

والسلام.

جنگ در سایه، آتش زیر خاکستر

فیلم

شروع جنگ های اول و دوم جهانی به نوعی متاثر از اقدامات پنهان بوده است. این نوع دیپلماسی، پشت درهای بسته صورت گرفته و عمدتا راهی برای فرار دولت ها از پذیرش مسئولیت است.در بحران کرونا شاهد هستیم، برخی دولت ها از قبول مسئولیت انتشار این ویروس سرباز می زنند،اکنون نیز علل انفجارات متعدد در تاسیسات حیاتی دو جبهه مقاومت و استکبار را با عوامل همچون اهمال، سهل انگاری و خطای انسانی متولیان و مقامات محلی همراه می شود.این اتفاقات اگر ناشی از اقدامات پنهانی دولت ها باشد، بیانگر وجود آتش زیر خاکستر بوده و ارتباط مستقیمی با تاب اوری دولت- ملت ها نسبت به دیگران خواهد داشت و ادامه این روند اوضاع غیر قابل پیش بینی و خطرناکی را برای آینده جهان رغم خواهد زد.شروع جنگ های اول و دوم جهانی به نوعی متاثر از اقدامات پنهان بوده است.این نوع دیپلماسی، پشت درهای بسته صورت گرفته و عمدتا راهی برای فرار دولت ها از پذیرش مسئولیت است.در بحران کرونا شاهد هستیم، برخی دولت ها از قبول مسئولیت انتشار این ویروس سرباز می زنند،اکنون نیز علل انفجارات متعدد در تاسیسات حیاتی دو جبهه مقاومت و استکبار را با عوامل همچون اهمال، سهل انگاری و خطای انسانی متولیان و مقامات محلی همراه می شود.این اتفاقات اگر ناشی از اقدامات پنهانی دولت ها باشد، بیانگر وجود آتش زیر خاکستر بوده و ارتباط مستقیمی با تاب اوری دولت- ملت ها نسبت به دیگران خواهد داشت و ادامه این روند اوضاع غیر قابل پیش بینی و خطرناکی را برای آینده جهان رغم خواهد زد.

شر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.