">

مرتب سازی:

جدیدترین ها

بیشترین بازدید

منطقه جغرافیایی

گونه های نوشتاری

نویسنده

کلید واژه

دکتر محمود رستگار

بازگشت به نظریه پردازان
مدیریت دانش؛ چیستی، چرایی و چگونگی-3

مدیریت دانش؛ چیستی، چرایی و چگونگی-3

دکتر محمود رستگار در قسمت اول این مقاله به چیستی و در قسمت دوم به چرائی مدیریت دانش پرداخته بود، در قسمت سوم چگونگی مدیریت دانش را تشریح می کنند.

مدیریت دانش؛ چیستی، چرایی و چگونگی-2

مدیریت دانش؛ چیستی، چرایی و چگونگی-2

دکتر محمود رستگار در مقاله ایی به موضوع ضرورت توجه به موضوع مدیریت دانش از منظر چیستی، چرائی و چگونگی آن می پردازد. در قسمت اول چیستی مدیریت دانش پرداخته شده بود و در قسمت دوم به چرائی مدیریت دانش می پردازد.

مدیریت دانش؛ چیستی، چرایی و چگونگی-1

مدیریت دانش؛ چیستی، چرایی و چگونگی-1

دکتر محمود رستگار در مقاله ایی به موضوع ضرورت توجه به موضوع مدیریت دانش از منظر چیستی، چرائی و چگونگی آن می پردازد. در قسمت اول چیستی مدیریت دانش ارائه می شود.

برنامه مدیریت جانشین‌پروری در سازمان ها

برنامه مدیریت جانشین‌پروری در سازمان ها

طرح و گسترش مفاهيمي نظير كشف و مديريت استعدادها، جانشين پروري، پرورش و توسعه كاركنان، شايسته سالاري و توجه جدي سازمان ها به نظامهاي كنترل و سنجش عملكرد، فرآيندهاي استخدام و ارتقاء و برنامه ريزي آموزشي كاركنان دستمایه این مقاله به قلم دکتر رستگار پژوهشگر حوزه منابع انسانی است.

مطالب بیشتر